Anunt PERMIS PENTRU VIITOR – EDITIA 2018

dePrimaria Cojocna

Anunt PERMIS PENTRU VIITOR – EDITIA 2018

PERMIS PENTRU VIITOR – EDITIA 2018

Organizator: Fundatia Pentru Comunitate
Sponsor: MOL Romania Petroleum Products
Titlul concursului: Permis pentru viitor!

Pot participa: tineri din medii defavorizate, elevi sau absolventi de liceu, scoli profesionale sau scoala generala, care au fost nascuti între 1 ianuarie 1994 si 1 septembrie 2001 inclusiv.

Atentie!

 • Vârsta minima pentru înscrierea la scoala de soferi în cazul categoriei C/CE este de 21 ani  
 • Vârsta minima pentru înscrierea la scoala de soferi în cazul categoriei D/DE este de 24 ani.

Perioada de depunere a solicitarilor27 noiembrie 2018 – 25 ianuarie 2019

Domeniul sponsorizarii: Cheltuieli de calificare – acoperirea integrala sau partiala a costurilor obtinerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze si tramvaie, si acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor aferente obtinerii certificatului de competenta profesionala (atestat) pentru categoria C, CE, D sau DE.

Volumul total al sponsorizarilor: 75.000 lei

Fundatia Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunta programul „Permis pentru viitor”, editia a patra, 2018, pentru tineri din medii defavorizate, nascuti între anii 1994 si 2001 inclusiv, elevi sau absolventi de liceu, scoli profesionale sau scoala generala, care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obtinerii permisului de conducere (scoala de soferi si taxele adiacente).

Se pot înscrie tineri care:

 1. Sunt la începutul carierei profesionale si/sau
 2. Doresc sa ocupe un loc de munca, si la angajare este o conditie sau un avantaj existenta permisului de conducere
 3. Au un loc de munca / se afla în activitate, si permisul de conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atributiilor de serviciu
 4. Au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de munca sau îndeplinirea atributiilor de serviciu este o conditie sau un avantaj existenta permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie
 5. Din alte motive doresc sa obtina permis de conducere, dar nu au posibilitati materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente

Modalitatea acordarii sponsorizarii

Un solicitant poate sa obtina finantare în valoare maxima de 3.000 lei pentru:

 1. acoperirea integrala sau partiala a costurilor obtinerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.
 2. acoperirea integrala sau partiala a costurilor obtinerii permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.

Anuntul  programului si formularele de înscriere se gasesc pe site-urile: www.pentrucomunitate.ro si www.molromania.ro.

Documentatia de participare

Dosarul trebuie sa cuprinda:

 1. Formularul de înscriere completat si semnat
 2. Scrisoare de motivare personala care sa detalieze studiile, locurile de munca în cazul în care exista, justificarea necesitatii sponsorizarii din punct de vedere social si material, motivatia personala pentru obtinerea permisului de conducere
 3. Ancheta sociala eliberata de catre primaria de care apartine solicitantul sau de o organizatie nonguvernamentala (ONG) acreditata
 4. Oferta/oferte de pret valabile din partea institutiei care asigura instruirea (scoala de soferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire
 5. În cazul minorilor: declaratia parintelui / reprezentantului legal cu acordul particip?rii la program ?i asumarea r?spunderii supravegherii pe perioada instruirii. În cazul majorilor declara?ia de sus?inere din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, etc. prin care asum? r?spunderea sus?inerii ?i supravegherii solicitantului pe perioada instruirii
 6. Adeverin?? de venit/?omaj al solicitantului (dac? solicitantul nu lucreaz?, adeverin?a de venit/?omaj al p?rin?ilor)
 7. Un document care s? ateste nivelul studiilor absolvite (copie dup? diplom?, adeverin?? de la ?coal?, etc.)
 8. Constituie avantaj: anexarea unei adeverin?e din partea angajatorului din care s? reias? c? existen?a permisului de conducere este o condi?ie sau un avantaj în ob?inerea locului de munc?
 9. Constituie avantaj: anexarea unei recomand?ri din partea unei organiza?ii nonguvernamentale (ONG) sau a unei institu?ii de stat (o ?coal?, un centru de plasament, sau o alt? institu?ie care apar?ine de Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului) care s? ateste necesitatea acestei sponsoriz?ri în cazul solicitantului ?i care s? recomande solicitantul pentru Program.

Observa?ii

Documentele de studiu se prezint? în copie, conformitatea lor fiind confirmat? de persoana specificat? la punctul 5 de mai sus.

 • Dosarele care nu con?in documentele solicitate la punctele 1-7 vor fi considerate neeligibile.
 • Doar dosarele complete, trimise în termen vor ajunge în fa?a juriului, nu se acord? posibilitatea complet?rii ulterioare al dosarului de aplicare.
 • Documentele expediate nu vor fi returnate solicitan?ilor.

Termene limit?

Înscrierea la ?coala de ?oferi: în termen de o lun? de la semnarea contractului.
Finalizarea cursurilor teoretice ?i practice la ?coala de ?oferi: pân? în 31 octombrie 2019.

Important

Pe prima pagin? a dosarului se men?ioneaz? urm?toarele date:

 1. Numele solicitantului, num?rul de telefon, adresa de e-mail
 2. În cazul minorilor numele p?rintelui/reprezentantului legal, num?rul de telefon, adresa de e-mail. În cazul solicitan?ilor cu vârsta de peste 18 ani: numele celui care recomand? (director, profesor diriginte, preot, asistent social, etc.), num?rul de telefon, adresa de e-mail.

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin po?t?, la adresa:

Funda?ia Pentru Comunitate, 400750 Cluj, O.P. 1, C.P. 390
Pe plic se men?ioneaz?: Permis pentru viitor

Termenul limit? de depunere a documenta?iei (data expedierii po?tale): 25 ianuarie 2019.

Nu vor fi evaluate dosarele trimise dup? termenul limit? sau cele incomplete.

Dosarele complete vor fi evaluate de speciali?ti în educa?ie ?i asisten?i sociali; punctajul se va acorda în func?ie de rezultatele la înv???tur?, scrisoarea de motiva?ie personal? ?i situa?ia social?. În procesul evalu?rii dosarelor, solicitan?ii pot fi contacta?i telefonic în vederea ob?inerii unor informa?ii suplimentare. Lista câ?tig?torilor va fi aprobat? de Consiliul Director al Funda?iei Pentru Comunitate. Funda?ia va încheia contracte cu solicitan?ii câ?tig?tori. Câ?tig?torii vor primi sponsorizarea doar dup? semnarea ?i returnarea contractului de sponsorizare.

Suma acordat? fiec?rui câ?tig?tor va fi virat? în contul bancar men?ionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizat? vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro ?i www.molromania.ro pân? la data de 28 februarie 2019, iar câ?tig?torii vor fi în?tiin?a?i în scris pân? pe 15 martie 2019.

Informa?ii ?i detalii suplimentare se pot ob?ine sunând la num?rul 0752-018760 (în zilele lucr?toare, între orele 10.00-17.00) sau scriind la adresa de e-mail permis@pentrucomunitate.ro.


Participantul la Program, în calitate de persoana vizat?, are, conform Legii 677/2001, urm?toarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interven?ie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozi?ie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justi?iei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate adresa Funda?iei Pentru Comunitate, la adresa po?tal? 400603 Cluj, Bd. Eroilor, nr. 14, Ap. 22/B.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protec?ia Datelor- RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
Funda?ia Pentru Comunitate a stabilit m?suri tehnice ?i procedurale, pentru a proteja ?i pentru a asigura confiden?ialitatea, integritatea ?i accesibilitatea datelor dumneavoastr? cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat ?i înc?lcarea securit??ii datelor cu caracter personal, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu Funda?ia Pentru Comunitate, dumneavoastr? ave?i obliga?ia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


Exemple scrisoare de motiva?ie 

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns